Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

منوچهر جمالی

دموکراسي، يک انقلاب زبانيست. زبان تفاهم به جاي زبان فرمان
،به جای زبان خدا، به جای زبان قدرت، به جای زبان ترس
،به جای زبان وحدت، به جای زبان ائولوژی
به جای زبان دین


تخم یک اندیشه باید در زمین روان یک ملت کاشته شود تا بروید. چنین اندیشه ای زنده خواهد بود. یا به عبارت دیگر یک اندیشه باید در یک جامعه از نو زائیده بشود تا اندیشه نیرومندی باشد. یک اندیشه باید در زبان یک ملت، اندیشیده شود. در .زبان یک ملت اندیشیدن، یعنی با خردی که از جان آن ملت تغذیه می شود، اندیشیدن


ما باید اندیشیدن خود را درباره آزادی از اندیشه هائی آغاز کنیم که در عرفان به زبان فارسی اندیشیده شده است. هر چند این آزادی، آزادی درونی است، ولی زمینه بسیار باروری برای اندیشیدن درباره آزادی های برونی، آزادی های اجتماعی و سیاسی و حقوقی است. در تصوف ایرانی است که اندیشه های آزادی، علی رغم استبداد دینی و عقیدتی روئیده و بالیده است نه در شریعت و نه در میان آخوندها. از سوئی، از درون و بر فراز اندیشه های زنده عرفان درباره آزادی اندیشیدن و آن را گستردن، به هیچ وجه بازگشت به تصوف به طور کلی نیست. این دو را باید از هم جدا ساخت


آزادی با رهائی از استبداد سیاسی (از حکام مستبد و از حکومت های مستبد و از احزاب مستبد) روع نمی شود بلکه آزادی با رهائی از "استبداد دینی" شروع می شود


عقیده دینی و سپس عقیده ایدئولوژیکی، ژرف ترین و دامنه دارترین و شدید ترین مستبدان هستند


تا استبداد عقاید و ادیان و ایدئولوژی ها در جامعه نابود ساخته نشوند، انسان به هیچ گونه آزادی سیاسی یا اقتصادی یا تربیتی یا اجتماعی یا حقوقی دست نخواهد یافت. استبداد دینی و عقیدتی و ایدئولوژیکی را از بین بردن، از بین بردن دین و عقیده و ایدئولوژی نیست. مسئله، زدودن امکانات استبداد آن هاست. بدون رهائی از استبداد عقیده و دین و ایدئولوژی، انسان نخواهد توانست آزادانه بیندیشد. مبارزه با استبداد هر گونه عقیده ای، چه دینی، چه ایدئولوژیکی، چه علمی، چه فلسفی، بنیاد مبارزه برای آزادیست. با این مبارزه است که نخستین گام برای آزادی و دموکراسی برداشته می شود. با گرفتن امکان استبداد از عقیده و دین و ایدئولوژیست که زیر آب استبداد آخوندی و حکومتش و زیر آب احزاب ایدئولوژیکی زده می شود. پذیرفتن و ترک آزاد هر عقیده ای، باید از لحاظ حقوقی و سیاسی و تربیتی و اقتصادی برای هر فردی تأمین گردد تا امکان استبداد عقاید و .ادیان و ایدئولوژی ها به کلی نابود ساخته شود. از این رو مسئله اقلیت ها، مسئله بنیادی آزادیست

چه کسی احتیاج به آزادی دارد؟ آیا من که سازگار و همرنگ و هم عقیده با اکثر مردم هستم، احتیاج به آزادی دارم؟ من که وابسته به گروه غالب هستم با همه عشقم به اصل آزادی، احتیاج به آزادی ندارم. فقط آن کسی که "احتیاج به آزادی پیدا می کند"، می داند آزادی چیست و یا آن که در می یابد چه چیز نیست


تا این احتیاج با شدت، وجود نداشته باشد، سراسر گفتگوها و دعوی ها، یاوه سرائیست

از کتاب
اقليت و آزادي

بر روي موضوع کليک کنيد تا به تمام کتاب که در اين سايت موجود است دسترسي پيدا کنيد


home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure